اولین قربانی سیستم یکپارچگی قدرت؛
چرا هنوز میرزا کوچک جنگلی در گیلان موضوعیت دارد؟
11 آذر 99

 

گیل خبر/ سامان بدر: در نواری که طی گفتگوی شاه و علی امینی در سال 57 منتشر شده، نام میرزا کوچک جنگلی به میان آورده می شود. شاه با اشاره به اعتراضات درخواست دارد طوری نشود که «میرزا کوچک» دیگری ...