گیل خبر/ گزارش تصویری بارش اولین برف پاییزی در ارتفاعات بخش اسالم شهرستان تالش همراه با برگ ریزان پاییز

 

عکس: سونیا قنبری