گیل خبر/ مصطفی عباسی*
*دکترای حقوق

کمیسیون ماده ۱۰۰ که این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که ۱۱ تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است که مالکان اراضی و املاک در محدوده یا ...