با توجه به عدم وجود مدیریت واحد شهری و متولی بودن دستگاههای خدمت رسان شهری در حوزه های عملکردی و اختصاصی خود مانند: مخابرات، آب و فاضلاب، شرکت گاز، توزیع برق، سازمان منابع طبیعی و ..... ، همسویی و همراهی ...

عماد علیجان
مبانی سرمایه گذاری شهرداری ها
27 آبان 99

با توجه به ساختارهای چند وجهی پروژه های سرمایه گذاری در شهرداری ها، ایجاد همگرایی و بهرمندی از خِرد جمعی همه اجزا شامل ؛ حوزه های حقوقی، مالی و اقتصادی، درآمد، فنی و شهرسازی ، دستگاه نظارتی و سایر ...