mahar-tavarom

قره باغ در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه، زائده‌ای است که می‌تواند همواره محل مناقشه باشد و در معادلات این چالش‌ها بیش از آنکه منافع کشورهای درگیر برآورده شود موقعیت و منافع بازیگران پشت پرده تامین خواهد شد که اختلافات منطقه‌ای و ...