محاکمه متهمان سیاسی با هیئت منصفه؛
بعد از 40 سال اولین دادگاه جرم سیاسی برگزار می شود
24 شهریور 99

حال با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. متهم فردی است که به اتهام ...