گیل خبر/ گزارش تصویری خسارت بارش باران به شالیزاران بخش اسالم درشهرستان تالش