گیل خبر/ محمدحسین (امیر) شکری*
*کارشناس ارشد روابط بین الملل
دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

در دنیای امروز، استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به اهداف خود در قیاس با گذشته پرهزینه تر شده است. به قول استنلی هافمن، پیوند میان قدرت نظامی ...

محمدحسین(امیر) شکری
ایران و چین؛ اجبار عاقلانه
13 مرداد 99

 شاید برخی صاحبنظران ادعا کنند که چین در طی ده های اخیر قدرت چنین کاری نداشته و بر اساس همان به دنبال چنین سیاستی نبوده است. اما در پاسخ میتوان گفت کشورهای قدرتمند در استراتژی های امنیتی بلند مدت خود، ...