کارشناس حوزه رفاه و دولت الکترونیک گفت: با توجه به اینکه سرعت نوسانات اقصادی بیشتر از اقدامات دولت است، شرایط کنونی زمان مناسبی برای افزایش یارانه‌های نقدی نیست.گیل خبر/  به گزارش خبرآنلاین، حسین میرزایی، مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک و ...