گیل خبر/ مصطفی عباسی*
*دکترای حقوق

کمیسیون ماده ۱۰۰ که این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که ۱۱ تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است که مالکان اراضی و املاک در محدوده یا ...

دکتر مصطفی عباسی
درباره پیشگیری از جرایم رایانه ای
18 خرداد 99

درگذشته بیشتر اشخاص حقوقی در معرض بزه دیده واقع شدن قرار داشتند اما باگسترش استفاده این نوع ابزار و در عین حال حضور آن درمیان خانواده طبیعی است که افراد و اشخاص حقیقی هم کم کم در معرض بزه دیده ...