وزیر کشور با بیان اینکه دشمن دنبال ایجاد جنگ داخلی و سپری سازی ایران را داشت، گفت: همین روزها تعداد کشته‌های آبان اعلام می شود.

گیل خبر/ عبدالرضا رحمانی فضلی  در برنامه نگاه یک درباره زمان اعلام شدن ویروس کرونا، اظهار ...