انتظار این بود که جهش تولید در زنجیره شعارهای سال های ماضی، کاهش بیکاری و افزایش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.
همچنین انتظار این بود که جهش تولید توجه دقیق به کنترل میزان شدت تورم ، ...