سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 950 هزار تومان + 40 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 910 هزار تومان - 175هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 185 هزار تومان + 95 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 990 هزار تومان + 90 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 900 هزار تومان + 245 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 655 هزار تومان + 205 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 450 هزار تومان - 370 ...

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 820 هزار تومان ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 760 هزار تومان + 225 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 535 هزار تومان + 325 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 ...

سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 210 هزار تومان - 160 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 370 هزار تومان + 30 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 170 هزار تومان + 370 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 9 میلیون و 800 هزار تومان - 540 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 350 هزار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 340 هزار تومان - 170 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 510 هزار تومان - 390 هزار تومان

نیم سکه بهار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 10 میلیون و 930 هزار تومان - 290 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 220 هزار تومان + 150 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 70 هزار تومان - 230 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

 

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

 

گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 300 هزار تومان + 210 هزار تومان

نیم سکه بهار ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 90 هزار تومان - 460 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 550 هزار تومان - 550 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 100 هزار تومان - 210 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 310 هزار تومان + 200 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 110 هزار تومان + 440 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 ...

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 770 هزار تومان + 40 ...

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 730 هزار تومان - ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 790 هزار تومان + 10 ...

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد ولی قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 790 هزار تومان - ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

 گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 800 هزار تومان - 160 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد.

گیل خبر/  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 960 هزار تومان ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 820 هزار تومان - 260 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

تمام سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت نیم سکه ، ربع سکه و طلا تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 80 هزار تومان + 90 ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 80 هزار تومان + ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 12 میلیون و 50 هزار تومان + 190 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان و طلا گران شد اما قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 860 هزار تومان - ...

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد .گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 980 هزار تومان ...

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 830 هزار تومان - 70 هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون ...

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 960 هزار تومان + ...

تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد.گیل خبر/ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :


تمام سکه بهار آزادی 11 میلیون و 920 هزار تومان - 310 ...