گیل خبر/ علی مطهری در مورد رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی گفت: نوع رد صلاحیت ها تا حدودی این شائبه را به ذهن می آورد که شاید اراده ای وجود دارد که می خواهد ترکیب مجلس آینده ...