گیل خبر/ کیهان کلهر که در روزهای گذشته در آخرین کنسرتش نسبت به وقایع اخیر و سانحه هواپیمای ایران-اوکراین با بیان موضوعاتی واکنش نشان داده بود، شب گذشته در این باره مطلب جدیدی را در صفحه شخصی اش منتشر ...