مدیرکل میراث فرهنگی گیلان؛
خواناسازی کشتی تاریخی گیلان آغاز شد
18 دی 98

گیل خبر/ شهرود امیرانتخابی روز چهارشنبه افزود: این گمانه زنی بمنظور خوانا سازی کشتی تاریخی قروق باهدف شناسایی محدوده محوطه باستانی، مطالعات زیر بستر با استفاده از شبکه متراکم ژئورادار، شناسایی مواد فرهنگی یا ساختار مهندسی بر اساس اطلاعات ژئورادار، بررسی ...