گیل خبر/ مومن صالحی

گزاره های "هر شرایطی باشد در انتخابات شرکت میکنم و در هیچ شرایطی در انتخابات شرکت نمیکنم" ، هر دو از منطق واحد و معیوبی استفاده میکنند.

منطق همه یا هیچ .

منطقی که مربوط به دوران کودکی رشد ...

مومن صالحی
بی تکلیفی
20 اسفند 98

در جریان شیوع بیماری کرونا ، گیلان وشهر رشت ، تنها از جهت سوء تدبیر مدیران دولتی،سیستم ایمنی خود را ازدست نداده بلکه به موازات ان، یا حتی بیشتر، ازجهت خلا تئوریک و بی تحلیلی صاحب نظران و گروهای مرجع ...

رویکرد مشترکی در امور سیاسی نداشتیم. او خواسته و ناخواسته درباد قدرت سیاسی حاکم بود و من مهجورو گوشه نشین. اوهمچنان آرمانگرا بود و من ریویزیونیست. اما نمیدانم چرا همدلی های بسیاری بین ما شکل میگرفت؟ اهل تکلف و ادا ...

مومن صالحی
بمب لایک و کامنت
26 بهمن 98

مطالعات اولیه در بخش کامنت نوردی سیاسی و اجتماعی ،جامعه ایرانی ،بویژه در شهرهای بزرگ ، گویای خشم و نفرت انباشته بسیار زیادی است که بصورت استفاده از کلمات و عبارات خشن و رکیک تا حد ناسزاگویی وتوهین بی حد ...

بمناسبت 12 دیماه روز رشت؛
رشت چگونه رشت شد؟(قسمت اول)
1 دی 98

گیل خبر/  مومن صالحی* قسمت اول عشق به اب و خاک را وقتی از منجیل به سمت و سوی رشت سرازیر میشوی و ان هوای رطوبتی در ریه های تو پرمیشود و دل غنج میزند که زودتر برسی ، را میشود فهمید ...