گیل خبر/ سرویس سیاسی: هرچه به زمان انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم وعده ها و شعارهای کاندیداها از جمله نمایندگان فعلی بیشتر خودش را نشان می دهد. این در حالی است که بسیاری از آن ها باید پاسخگوی وعده ...