گیل خبر/ رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت  در نود و هشتمین جلسه این کمیسیون در ساختمان جلسات شورای شهر رشت با تأکید به سرعت بخشیدن به روند تخصیص اعتبار به منظور مرمت و بازسازی سه بنای تاریخی ...