گیل خبر/ سرویس اجتماعی: تعطیلی زودهنگام مدارس ابتدایی در ساعات عصر از جمله مواردی است که جهت آرامش و امنیت بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شده است. امری که در بعضی استان های کشور اجرایی می شود و پیش ...