گیل خبر/ مصطفی رضی* *کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی این روزها احتمالا نام کارخانه نوآوری به گوش شما هم خورده است. کارخانه ای که دیگر در آن خبری از ماشین آلات سنگین و کارگران برای تولید محصولات وجود ندارد و تکیه آن بر ...