گیل خبر/ نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده به طوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه ای هستند. با توجه به عفو بی سابقه اخیر قوه قضائیه، ...