گیل خبر/ فاطمه سعیدی در گفت وگو با ایسنا، در توضیح وضعیت طرح های فراکسیون امید برای لغو افزایش قیمت بنزین گفت: شورای مرکزی فراکسیون امید با توجه به نظرات کارشناسی کمیته های تخصصی طرحی سه فوریتی برای لغو افزایش ...