گیل خبر/ سرویس اقتصادی: با حکم اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید، مرتضی شهبازی به سمت مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان گیلان منصوب شد. شهبازی پیش از این ریاست صندوق کارآفرینی بوشهر را برعهده داشت. نادر شیرکوند رئیس پیشین صندوق در ...

گیل خبر/ سرویس اقتصادی: شنیده می شود هفته گذشته نادر شیرکوند مدیرعامل صندوق کار آفرینی استان گیلان از سمت خود استعفا کرده است. شیرکوند از اواخر تیرماه سال جاری به این سمت منصوب شده بود. گفته می شود مرتضی شهبازی رییس صندوق ...