گیل خبر/ علی نجفی خوشرودی، اظهار کرد: آقای ظریف از قبل اعلام کرده بود که امروز باید در جلسه شورای امنیت حضور پیدا کند و به همین دلیل نمی تواند برای پاسخ به سوال در صحن مجلس حاضر شود، اما هیات ...