بخشداران جوان ارتقاء پیدا می کنند؟
سه گزینه اصلی معاونت سیاسی فرمانداری رشت
14 مهر 98

گیل خبر/ سرویس سیاسی: با بازنشستگی علی رضا انصاری، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت گمانه زنی ها در مورد انتصاب فرد جدید قوت گرفته است. در این میان از علی اکبر پورعلی، محمد(سارنگ) حسن پور و فریبرز سعیدی کیا به ...