در سایه غفلت همیشگی و عدم توجه به تاریخ گذشته؛
اسناد مجاهدت های گیلانیان در مشروطه به تبریزی ها فروخته شد
19 مرداد 98

گیل خبر/ کشتی حکومتش را به گل نشسته می دید. محمدعلی شاه که فکر می کرد با قلع و قمع مجاهدان، مشروطه را در نطفه خفه کرده، فکر نمی کرد این بار فوج فوج مشروطه خواه از پشت کوه های ...