گیل خبر/ حقیقت این است که هیچ ماده شیمیایی مضری با عرق کردن از بدن شما خارج نمی شود، عرق عمدتا از آب و حجم معینی سدیم، کلراید، پتاسیم و در برخی موارد پروتئین و اسیدهای چرب تشکیل شده است، سمومی ...