شش سال پس از مسئولیت در کمیسیون خدمات شهری؛
شما اول یک مسئول شهر رشت هستید نه بانوی اخلاق!
19 تیر 98

گیل خبر/ سامان بدر: بحث درگیری و زد و خورد ماموران سد معبر شهرداری با دستفروشان در بازار رشت بار دیگر موضوع ساماندهی دستفروشان را به داخل شورای شهر کشاند. شاید اگر چنین درگیری صورت نمی گرفت تا مدتها شاهد ...