با توجه به عدم وجود مدیریت واحد شهری و متولی بودن دستگاههای خدمت رسان شهری در حوزه های عملکردی و اختصاصی خود مانند: مخابرات، آب و فاضلاب، شرکت گاز، توزیع برق، سازمان منابع طبیعی و ..... ، همسویی و همراهی سایر سازمانهای مدیریت شهری در فرآیندهای اجرایی پروژه های سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد.

گیل خبر/ عماد علیجان


با توجه به چند وجهی بودن پروژه های سرمایه گذاری در شهرها، هماهنگی و همسویی ساختارهای برون سازمانی شهرداریها در اجرای پروژه های سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است.
١- نقش بخش خصوصی در ساختارهای سرمایه گذاری شهرداریها:
اساساً بخش خصوصی به دلیل تعریف انتفاع منطقی در حوزه عملکردی خود، ساختار چابک تر و سودآور تری را متشکل میگردد. با تعریف روند بازاریابی صحیح ، از شرکتها و مجموعه های بخش خصوصی در فرآیند های تعریف بسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد، می توان بهره مند شد. با توجه به ماهیت این شرکتها و سودآوری تعریف شده برای آنان، استفاده از توان بخش خصوصی بسیار کار گشاست. همچنین نقش بخش خصوصی به عنوان عامل اجرایی سرمایه گذاری نیز بسیار با اهمیت و راه گشاست. بدین ترتیب که شهرداری با حفظ و ایفای نقش حاکمیتی خود به عنوان عامل سوم (third party ) ، واسط حاکمیتی مابین سرمایه گذار و سرمایه پذیر قرار گرفته و از عواید نقش حاکمیتی و صدور مجوزات و سایر عوارض بهره مند گردیده و به همان میزان صاحب سهم در چنین پروژه های سرمایه گذاری میشود. این مدل سرمایه گذاری با رجوع شهرداریها به اشخاص و املاک دارای پتانسیل سرمایه گذاری، تسهیل میگردد.
٢- همسویی سایر سازمانهای خدمت رسان شهری:
با توجه به عدم وجود مدیریت واحد شهری و متولی بودن دستگاههای خدمت رسان شهری در حوزه های عملکردی و اختصاصی خود مانند: مخابرات، آب و فاضلاب، شرکت گاز، توزیع برق، سازمان منابع طبیعی و ..... ، همسویی و همراهی سایر سازمانهای مدیریت شهری در فرآیندهای اجرایی پروژه های سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد. به عنوان مثال مجموعه تالاب عینک با ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا به جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری متعدد ، به دلیل عدم همراهی و همسویی و وجود چالشهای سازمانی مابین شهرداری و اداره آب و فاضلاب ، مغفول مانده و شهر و شهروندان از عواید این ظرفیت بی بدیل سرمایه گذاری که در محدوده قانونی شهر قرار دارد، بی بهره اند.
٣- نقش دستگاههای نظارتی :
دستگاههای نظارتی همواره به عنوان عناصر همراه و دلسوز در پروژه های توسعه شهری نقش مهمی را ایفا کرده اند. نگاه حمایتی و حفاظتی دستگاههای نظارتی در کلیه فرآیند های سرمایه گذاری از ابتدا تا انتها و اجرای پروژه ها بسیار راه گشا و حائز اهمیت بوده و هماهنگی و همگامی مجریان فرآیندهای سرمایه گذاری در شهرداریها از طرح موضوع تا اجرای آن، با دستگاههای نظارتی ، موجب تسهیل در کلیه امور میگردد.
تهیه و تنظیم : عماد علیجان