دکتر فریدون شایسته
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ چاپ
گیل خبر/دکتر فریدون شایسته درنشریه «گیلان ما» ،ستون طنزبه «حاشیه»،موسوم بود. ۲طنز این نشریه،که طنزسیاسی-اجتماعی است،به سال ۱۳۲۸و۱۳۲۹خورشیدی و انتخاب وکلای مجلس اشاره دارد. «چه عرض کنم»، می گفت:جناب آقای حسن اکبر،درتمام دوره پانزدهم ،فقط یک دفعه صحبت کرده ودر آن یک دفعه نیز فرمودند:چه عرض کنم؟گفتم:من نخواندم و نشنیدم چه موقع بوده؟گفت:موقعی که بااعتبارنامه آقای ارسنجانی،مخالفت می شد،ناطق گفت:اصولا آقای ارسنجانی،گیلانی نیست،همین طورنیست آقای اکبر؟آقای اکبر فرمودند:چه عرض کنم؟ این ترتیب معزی الیه،می توانند در دوره شانزدهم ،قدم های اساسی برای مردم گیلان بردارند!!!گفتم:چه عرض کنم؟(گیلان ما،پنجشنبه ۲۷بهمن ۱۳۲۸،شماره۱۲،ص۱) این نشریه در«حاشیه»،شماره دیگر،در ذیل عنوان:«خسن وخسین،هرسه از دختران معاویه»،آورده است:رفیق تهرانی من می گفت چرا ابوالحسن امینی ومحموداکبر،نمایندگان رشت،درباره موکلین خودشان چیزی نمی گویند؟با تبسم گفتم:اول بگو ببینم،آن کدام امام بود که ۱۱دختر داشت ودختربزرگ اوراخواهرانش در بالای مناره سربریدند؟پس ازفکرزیاد،گفت:امام نبود،پیغمبر بود.یازده دخترنبود،دوازده پسر بود.دختربزرگ نبود،پسر کوچک بود.بالای مناره نبود،کنارچاه بود.سرش رانبریدند،زنده توی چاه انداختند و این موضوع مربوط به داستان حضرت یعقوب و پسرانش است.ولی،این مساله،چه ربطی به سوال من راجع به وکلای رشت دارد؟ گفتم:خیلی ربط دارد،گوش کن تابگویم.ابوالحسن نیست،ابوالقاسم امینی است.محمودنیست،حسن خان اکبر است.نمایندگان رشت هم نیستند،بلکه نمایندگان لشت نشا وسنگرهستند.چیزی هم نمی گویند،زیرا این دوبخش،ازسر دولتی اربابان ،کاملا آباد و مردم آن درنهایت رفاه و آسایش هستند وبه همین مناسبت،ازلحاظ قدردانی هردوساله یک مرتبه لااقل به اندازه دوبرابر جمعیت خودشان به اربابان رای می دهند و مردم رشت به طوری که خودشان می گویند چند دوره است که نماینده ندارند!گفت:عجب؟! گفتم:عجب ندارد.پس چه موقعی مردم رشت،نماینده واقعی خواهند داشت چرا؟من گفتم:موقعی که خداوند یک جو همت به همشهریان عزیزم عنایت فرماید ولاغیر این صورت،برای دیداررفاه و آسایش،صبر جمیل و اجر جزیل؛عظیم آقا.(گیلان ما،پنجشنبه ۷اردیبهشت ۱۳۲۹،شماره۲۰،ص۱).

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code