گیل خبر/ به گزارش سایت رسمی فدراسیون، پس از درخواست باشگاه ملوان انزلی مبنی بر بخشش یک جلسه ای محرومیت باقیمانده محمد احمدزاده-سرمربی فوتبال باشگاه ملوان بندر انزلی، کمیته اضنباطی ضمن بررسی و تحمل یک جلسه محرومیت سرمربی فوق با اعلام موافقت و به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی، یک جلسه باقمیانده را از تاریخ صدور این دادنامه به مدت ۶ ماه معلق و نامبرده مجاز به همراهی تیم مربوطه می باشد. ضمن اینکه جریمه نقدی وی غیر قابل تعلیق و لازم الاجرا است. بدیهی است چنانچه محمد احمد زاده در مسابقات بعدی مرتکب تخلف شود، علاوه بر تنبیه تخلف موخر، محرومیت تعلیقی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code