گیل خبر/ به دنبال مطلب گیل خبر با نام  «در برق منطقه ای گیلان جایی برای زنان نیست!؟»روابط عمومی برق منطقه ای جوابیه ای به ان واکنش نشان داد. متن این جوابیه بدین شرح است: مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر با سلام و احترام پیرو انتشار خبری با عنوان «در برق منطقه ای گیلان جایی برای زنان نیست!؟ » در تاریخ ۱۳۹۷/11/۱۶ در آن پایگاه خبری تحلیلی، با توجه به نادرست بودن محتوای خبر منتشر شده، بدینوسیله پاسخ این شرکت درخصوص خبر مذکور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا برابر مفاد قانون مطبوعات، پاسخ این شرکت در آن پایگاه خبری در همان صفحه و با همان فونت منتشر گردد. 1. شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان در راستای ایفای ماموریت های ذاتی خود جهت تامین برق مطمئن و پایدار، همواره از ظرفیت زنان و جوانان در مناصب مدیریتی از قبل استفاده نموده و کماکان استفاده می نماید. 2. به استناد مفاد ماده 1 تصویب نامه شماره 579095 مورخ ۱۳۹۵/04/۰۱ شورای عالی اداری مدیران حرفه ای دستگاه، عبارتند از: مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پایه و عملیاتی. 3. در این شرکت مجموعاً تعداد 13 نفر بانوان رسمی و پیمانی مشغول به کار می باشند که از میان آنها تعداد 4 نفر در پست های مدیریت پایه به عنوان رئیس اداره و رئیس گروه در چهارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب شورای عالی اداری انتصاب یافته اند. بر این اساس 31 درصد زنان شاغل مذکور در این شرکت در مناصب مدیریتی مشغول به خدمت می باشند. 4. متاسفانه در آن پایگاه خبری، چارت سازمانی این شرکت به صورت گزینشی منتشر شده و سمت های مدیریت پایه این شرکت در معاونت های مالی و پشتیبانی و برنامه ریزی و تحقیقات که مشخصات بانوان شاغل در پست های مدیریتی در آن درج شده، منعکس نگردیده است. 5. در راستای اعتقاد مدیریت این شرکت به استفاده از ظرفیت بانوان، علاوه بر موارد مذکور، یک نفر از بانوان دارای قرارداد انجام کار مشخص شاغل در این شرکت نیز به عنوان مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده منصوب گردیده و به انجام وظایف خود مشغول می باشند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code