یک سایت خبری مدعی شد، بخش گفت گوی آیت الله احمد جنتی با برنامه «شناسنامه» منتفی شده است. به گزارش گیل خبر و به نقل از جهان : شنیده شده است که پس از انجام این گفت و گو و بررسی آن، از پخش آن ممانعت به عمل آمده است. آیت الله جنتی در این برنامه درباره انتخابات سال ۸۸ سخنانی علیه آقایان هاشمی و خاتمی مطرح کرده که ظاهرا مسؤولین صداوسیما از پخش آن جلوگیری کرده اند. پیش از این نیز بخشهایی از سخنان آیت الله خزعلی که درباره آقایان خاتمی و احمدی نژاد در برنامه شناسنامه مجوز پخش پیدا نکرد.