به گزارش گیل خبر، محمود احمدی نژاد همچنان در حال تکذیب وقایع زمان ریاست جمهوری خود است. 623352_579 /روزنامه قانون