نسخه موبایل

آرشیو : جلسه طرح سوال از شهردار در شورای شهر رشت،استفاده کاربردی از تلفن همراه