تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت؛

تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت

نسخه اصلی سایت